Vad behöver Revisorn?

Insiktsfulla lösningar för revisorns resa

 • Anläggningsregister med föreningens anläggningstillgångar: värde,
  anskaffningsår och avskrivningstakt.
 • Specifikationer över tillgångar och skulder i balansräkningen.
 • Skattekontoutdrag.
 • Engagemangsbesked med utgående värde på bokslutsdagen
  inklusive lån.
 • Balans-och resultatrapport, verifikationslista och huvudbok.
 • Styrelsemötesprotokoll och stämmoprotokoll.
 • Uppgifter om ställda säkerheter och
  ansvarsförbindelser (fastighetsinteckningar och panter).
 • En kopia på föreningens försäkringsbrev.
 • Årsredovisning för räkenskapsåret upprättad enligt K2- eller K3
  regelverket.
 • SIE - 4 fil från bokföringsprogrammet.
 • En kopia på föreningens deklaration.